263/TTR-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Số: 263/TTr-BVHTTDL, ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng tìm sống văn hóa"

Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân,

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương

Thực hiện Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Thực hiện Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kính trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét với Hồ sơ gồm:

1. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

2. Báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Tờ trình về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Văn phòng Chính phủ;

-Lưu: VT, VHCS (02), PQT.06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác