2644/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT tôn tạo Nhà Tổ di tích chùa Châu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 847/UBND- GTXD ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị thẩm định Báo cáo kinh – tế kỹ thuật tu bổ Nhà Tổ thuộc di tích chùa Châu, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (kèm theo hồ sơ bản vẽ nhận ngày 19 tháng 6 năm 2015). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo chùa Châu, hạng mục tôn tạo Nhà Tổ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Chỉnh sửa trang trí trên câu đầu cho phù hợp (bản vẽ TB-15).
- Bổ sung bản vẽ thiết kế điện.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Khánh Hải;
- Sở VHTTDL tnh Hà Nam;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác