2646/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức biểu diễn hoà nhạc cổ điển ngày 20/9 và 21/9/2009

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BIỂU DIỄN HOÀ NHẠC CỔ ĐIỂN NGÀY 20/9 VÀ 21/9/2009

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 200/ của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón Dàn nhạc thính phòng Tubingen (18 người) và tổ chức biểu diễn hoà nhạc cổ điển ngày 20/9 và 21/9/2009 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu chi phí tổ chức tập luyện, biểu diễn.

- Viện Goethe Hà Nội chịu trách nhiệm đón tiếp đoàn Dàn nhạc thính phòng Tubingen và chịu toàn bộ chi phí tổ chức biểu diễn chương trình hoà nhạc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc

Nhà hát Lớn Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác