2647/QĐ-BVHTTDL NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2009

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo về văn hóa nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTG ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ tư xây dựng Đề án "Quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật".

Thời gian hoàn thành Đề án quý III- 2010.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án chi từ nguồn dự toán ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng  (để b/c);

- Lưu: VT, ĐT, TL 15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác