2648 /TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Ngày 25 tháng 7 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND  tỉnh Lào Cai về một số đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh. Cùng dự, về phía tỉnh Lào Cai có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có đại diện lãnh đạo lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ và Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của Tỉnh về công tác văn hoá, thể thao và du lịch, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đồng ý tỉnh Lào Cai triển khai xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển du lịch như đề nghị của Tỉnh trong khuôn khổ Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Giao Ban Quản lý Dự án quốc gia phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng hướng dẫn các đơn vị chức năng liên quan của tỉnh Lào Cai xây dựng các dự án theo quy định.

2. Về việc thẩm định sự tác động khi thi công xây dựng công trình thủy điện gần bãi đá cổ - di tích cấp quốc gia: Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chủ động mời các chuyên gia để khảo sát, thẩm định báo cáo lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Bộ. Lưu ý việc bảo tồn di tích bãi đá cổ cần gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn cảnh quan.

3. Đề nghị Tỉnh quan tâm, chú trọng một số vấn đề trong phát triển kinh tế du lịch như:

- Phát triển du lịch gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng, phát huy các giá trị văn hoá, chăm lo đời sống cho đồng bào địa phương.

- Quan tâm hơn nữa hoạt động du khách nước ngoài gắn với bảo vệ bản sắc văn hoá, tiềm năng du lịch và đảm bảo an ninh, trật tự.

- Tăng cường hoạt động giao lưu văn hoá, hợp tác quốc tế về du lịch.

- Quan tâm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Lào Cai;

- Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai;

- Các đơn vị: Cục DSVH, Vụ KHTC, Vụ VHDT, BQL Dự án Phát triển DL bền vững tiểu vùng sông Mê Kông (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH. 20b.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác