2649/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5080/BKTĐT-CLPT ngày 02/8/2011 về việc hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo và sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân liên quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020 gồm những người có tên sau đây:

1. ThS. Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

2. CN. Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. PGS. TS. Bùi Tất Thắng - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên phản biện;

4. TS. Hoàng Sơn - Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên phản biện; 
5. PGS.TS. Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
6. ThS. Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
7. TS. Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;
8. TS. Nguyễn Thy Ngọc - Giám đốc Trung tâm Đầu tư phát triển Công nghệ Thể thao Việt Nam thuộc Viện Khoa học Thể dục thể thao Tổng cục Thể dục Thể thao Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

9. ThS. Đoàn Mạnh Cương - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên thư ký.

Điều 2. Hội đồng thẩm định giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT,

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác