2649/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ tại vị trí Ụ hoả hồi, góc Tây Nam thành Nội thuộc Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai khảo cổ;
Xét đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tại Công văn số 164/TTBTDSTL-HN ngày 11 tháng 8 năm 2014, của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tại Công văn số 2353/SVHTTDL-QLDT ngày 28 tháng 7 năm 2014, của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 279/KCH ngày 31 tháng 7 năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại vị trí Ụ hỏa hồi, góc Tây Nam thành Nội thuộc Khu di tích Cổ Loa, xã cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 25/8/2014 đến ngày 15/10/2014.
- Diện tích khai quật: 200m2.
- Chủ trì khai quật: Ông Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Những hiện vật thu thập được trong quá tình khai quật Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long –Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đọt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- TTBTDS Thăng Long-Hà Nội (02);
- S VHTTDL TP Hà Nội (01);
- Viện Khảo cổ học (02);
- Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác