264/TTR-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Số: 264/TTr-BVHTTDL, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Về việc bổ sung nội dung vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 9768/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 11 năm 2012 về việc yêu cầu bổ sung quy định thẩm định nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, ngành trước khi quảng cáo vào dự thảo Nghị định quy định chị tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung nội dung trên vào dự thảo Nghị định. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định

Bổ sung 01 điều vào dự thảo Nghị định quy định về yêu cầu thẩm định nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, cụ thể là:

Điều 12. Yêu cầu thẩm định nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

1. Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải được cơ quan thẩm quyền thẩm định nội dung được khi thực hiện.

2. Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn về quy định thẩm định nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt."

2. Vấn đề còn ý kiến khác nhau

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Công văn số 1615/UBPL13 của Ủy ban Pháp luật và Công văn số 652/UBVHGDTTN13 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Sau khi nêu các căn cứ pháp lý, hai Ủy ban đều thống nhất cho rằng việc bố sung yêu cầu thẩm định nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt vào dự thảo Nghị định là không phù hợp với yêu cầu quy định chi tiết của Luật Quảng cáo. Cụ thể:

Tại Công văn số 652/UBVHGDTTN13 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nếu rõ: “Đề nghị không đưa quy định thẩm định nội dung quảng cáo và Dự thảo Nghị định, đảm bảo đúng tinh thần và lời văn của Luật Quảng cáo vừa được Quốc hội ban hành’’.

Tại Công văn số 1651/UBPL13 VHGDT13 của Ủy ban Pháp luật cũng khẳng định: "Việc bổ sung quy định về thẩm định nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đặc biệt trước khi quảng cáo như đề xuất trong Dự thảo nghị định của Chính phủ và không phù hợp với các quy định của Luật Quảng cáo Trên cơ sở đó, Thường trực Ủy ban pháp luật đề nghị Quý Bộ báo cáo Chính phủ cân nhắc trong việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật quảng cáo, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật và tính thống nhất của hệ thống pháp luật’’.

Với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy việc xem xét và cân nhắc ý kiến của Ủy ban là cần thiết.

Trên đây là nội dung bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL;

- Lưu: VT, VHCS(02), NB.20

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác