2653/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc lập DA bảo tồn, tôn tạo di tích Bãi cọc Bạch Đằng, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Phúc đáp Công văn số Công văn số 931/UBND-VXI ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị cho phép lập Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình Yên Giang thuộc di tích Bãi cọc Bạch Đằng, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích đình Yên Giang thuộc di tích Bãi cọc Bạch Đằng đã được xếp hạng lịch sử quốc gia, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, hiện nay, di tích đang bị xuống cấp do tác động của điều kiện tự nhiên. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về lập Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình Yên Giang.

2. Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho tỉnh Quảng Ninh tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: chùa Bí Thượng, chùa Suối Tắm, chùa Bắc Mã, Chiến khu đệ tứ Đông Triều, đình Trung Bản, đình, đền Công, đình Phong Cốc, di tích Thải Lăng…Do đó, để thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đình Yên Giang đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn họp pháp để thực hiện Dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao chủ đầu tư lập Dự án gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi ra quyết định phê duyệt Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- BQLCDTTĐ tỉnh Quảng Ninh;

- Lưu: VT, DSVH (03), LQV.11.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác