2653/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc chuẩn bị không gian triển lãm quảng bá Việt Nam trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Việt Nam 2010” tại Đức và Bỉ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì việc chuẩn bị không gian triển lãm quảng bá đất nước, con người và văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Việt Nam 2010” tại Đức và Bỉ.

Điều 2. Về kinh phí:

Toàn bộ chi phí bao gồm:  thuê địa điểm và các thiết bị kỹ thuật phụ trợ cho không gian triển lãm; chi phí thiết kế khu trưng bày, in phóng ảnh, bản quyền ảnh, biên tập và dịch tiêu đề ảnh, thiết kế và in giấy mời, pa-nô, áp phích, ấn phẩm quảng bá, hiện vật trưng bày và các chi phí chuẩn bị trong nước khác có liên quan trích từ nguồn ngân sách xúc tiến quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch của Cục Hợp tác quốc tế năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, NPL (12)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác