2654/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2654/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2013 Về việc tổ chức Đợt phim kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ dự toán ngân sách chi trợ giá năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Phim truyện I, Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức Đợt phim kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013) trong phạm vi cả nước.

Thời gian: Từ ngày 17 tháng 8 năm 2013 đến ngày 4 tháng 9 năm 2013.

Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim:

- Phim truyện “Hoài vũ trắng”, “Chớp mắt cùng số phận” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.
- Phim khoa học “vì màu xanh của rừng”, “Tài nguyên của sự tồn vong” do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Đợt phim trích từ nguồn kinh phí trợ giá (phát hành và phổ biến phim) của Cục Điện ảnh năm 2013 bao gồm công việc tổ chức in ấn và gửi đĩa phim truyện “Hoài vũ trắng”, “Chớp mắt cùng số phận” (330 đĩa DVD/phim) tới các đội chiếu bóng lưu động của Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Phim truyện I, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương , Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác