2658/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với đồng chí Lý Thái Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau khi nghe đồng chí Hà Văn Trường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội; công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015 và một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở phía Đông bắc của Tổ quốc, với tình hình kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Tỉnh đã từng bước có sự phát triển, đời sống văn hóa của nhân dân dần được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, quán triệt, tổ chức hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được phê duyệt; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ du lịch phục vụ nhân dân; tiếp tục kiểm kê, nhân rộng, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc trên địa bàn Tỉnh.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình của tỉnh Bắc Kạn năm 2015 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Bắc Kạn quan tâm, chỉ đạo:
a) Nghiêm túc quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
b) Chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức kiểm kê, nhận diện các di sản văn hóa phi vật thể; phát huy các giá trị di sản văn hoá, đặc biệt với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh.
d) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn vận động viên, tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao mang tính thế mạnh như: điền kinh, bắn cung...; tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao quần chúng, thể thao trong trường học.
đ) Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh, con người Bắc Kạn ở trong và ngoài nước nhằm thu hút nhiều hơn nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch tại địa phương, đặc biệt thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể, trên cơ sở lựa chọn và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.
3. Về một số kiến nghị của Tỉnh:
a) Về Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 9 - năm 2015:
- Giao Vụ Văn hóa dân tộc làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ, các địa phương liên quan và tỉnh Bắc Kạn triển khai và tổ chức Ngày hội. Theo Kế hoạch số 2058/KH-BVHTTDL ngày 26/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 9 - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn, các đơn vị của Bộ được giao nhiệm vụ chủ động thực hiện để Ngày hội thành công tốt đẹp.
- Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Tỉnh tổ chức Hội thảo về phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội.
b) Về việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:
Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đề nghị Tỉnh xây dựng Quy hoạch bảo tồn và phát triển Khu di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể và lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể kết hợp làm một Quy hoạch chung báo cáo Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tuy nhiên, do hiện nay tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn vùng lõi và vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể. Do vậy, Tỉnh cần ưu tiên xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể trước.
- Giao Tổng cục Du lịch chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch làm Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể. Trong đó, lưu ý lồng ghép việc quy hoạch bảo tồn di tích và kế thừa Quy hoạch xây dựng Khu du lịch hồ Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, trên cơ sở đó, lập đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ Tỉnh xây dựng Quy hoạch bảo tồn và phát triển Khu di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể trong giai đoạn 2016-2020.
- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Tỉnh thực hiện việc xây dựng Quy hoạch theo quy trình, tổ chức thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/12/2015 và bố trí nguồn vốn hỗ trợ để Viện Nghiên cứu phát triển du lịch thực hiện.
c) Về việc đầu tư xây dựng và công nhận Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK - Chợ Đồn:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ việc xây dựng Hồ sơ cụm di tích ATK-Chợ Đồn để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; việc tu bổ di tích, đề nghị Tỉnh đưa vào kế hoạch trung hạn 2016-2020 để xem xét, việc đầu tư nên có tính toán, phù hợp với khả năng của Trung ương và địa phương, nhằm mục đích đạt được hiệu quả về các mặt chính trị-kinh tế-xã hội và văn hóa.
d) Về hỗ trợ đầu tư đường nối Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể với Khu du lịch Na Hang, tỉnh Tuyên Quang và đầu tư, nâng cấp 02 bến thuyền chính tại hồ Ba Bể:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề xuất dự án cụ thể gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí. Đồng thời, lưu ý Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng sử dụng và khai thác hiệu quả, phát triển bền vững các công trình, hạng mục dự án đã được Ngân hàng Châu Á (ADB) tại trợ trong thời gian qua.
đ) Về việc Quy hoạch và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật như Sân vận động, Bảo tàng, Nhà hát… của Tỉnh:
- Đề nghị Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020”.
- Về việc đầu tư xây dựng Nhà văn hóa huyện Ba Bể, Khu vui chơi giải trí cho trẻ em của Tỉnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy Bắc Kạn;
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NHM.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác