2661/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-BVHTTDL, ngày 26 tháng 5 năm 2015 và Kế hoạch số 2061/KH-BVHTTDL, ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Công văn cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ V năm 2015 của các đơn vị tham gia Liên hoan.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.
- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai các nội dung hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan.
Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đế thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Liên hoan trong dự toán được duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Liên hoan;
- Lưu: VT, VHDT, L30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác