2663/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2663/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2013 Phê duyệt Đề cương chi tiết Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”;

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện – Đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề cương chi tiết Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án trên được trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng theo dự toán được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở , Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác