2664/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón đoàn báo chí quốc tế vào Việt Nam viết bài quảng bá du lịch Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì tổ chức mời và đón đoàn báo chí từ thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ vào tìm hiểu, viết bài, phóng sự và chụp ảnh đăng quảng cáo, tuyên truyền cho du lịch Việt Nam, chiến dịch Impressive Vỉetnam và Hội thảo du lịch 3 quốc gia một điểm đến tại TP. Hồ Chí Minh… trên 13 báo, tạp chí quốc tế chuyên ngành du lịch thế giới.

Điều 2. Về kinh phí:

Toàn bộ chi phí bao gồm vé máy bay khứ hồi quốc tế, chi phí đón đoàn (ăn, ở, đi lại nội địa tác nghiệp) được chi bằng nguồn ngân sách xúc tiến 2009 đã Cục Hợp tác quốc tế quản lý.

Điều 3: Cục Hợp tác quốc tế cử cán bộ theo dõi, quản lý quá trình thực hiện chương trình, báo cáo kết quả quảng bá sau khi các báo/tạp chí đăng tải.

Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng  (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT,NPL. 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác