2666/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2666/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2013 Về việc tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Chương trình số 57/CT-BCĐTWXDNTM ngày 04 tháng 4 năm 2013 về Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ công văn số 1201/BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi phát động sáng tác ca khúc ca ngợi phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi phát động sáng tác ca khúc ca ngợi phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thời gian phát động: Tháng 5 đến tháng 11 năm 2013,

Địa điểm: Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Kinh phí tổ chức cuộc thi phát động trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác