266/TTR-B VHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Số: 266/TTr-B VHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2012 Xin phê duyệt Đề án “Quốc hoa Việt Nam”

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Quốc hoa là loài hoa tiêu biểu, là biểu tượng tinh thần, đặc trưng văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia. Hiện nay nhiều nước trên thế giới và hầu hết các nước trong Khối ASEAN đã có Quốc hoa. Việt Nam là một trong 16 quốc gia trên thế giới giàu có nhất về đa dạng sinh học, là đất nước có nhiều loài hoa đẹp. Từ lâu đời, hoa rất gần gũi và gắn bó với đời sống vật chất, tinh thần của mọi người dân Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có Quốc hoa, chưa có văn bản nào công nhận Quốc hoa của Việt Nam.

Để có cơ sở đề xuất với Nhà nước về việc lựa chọn và tôn vinh loài hoa tiêu biểu là Quốc hoa của Việt Nam phục vụ cho nhu cầu hoạt động văn hóa và ngoại giao trong nước và đối ngoại quốc tế, từ năm 2010 đến năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành xây dựng Đ án Quc hoa Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hội nghị, hội thảo về sự cần thiết của việc lựa chọn và tôn vinh Quốc hoa Việt Nam, đề xuất Quốc hoa Việt Nam; tổ chức lấy ý kiến nhân dân và dư luận xã hội qua hình thức bầu chọn trực tiếp Quốc hoa Việt Nam ở ba miền đất nước và qua mạng Internet. Có 62,2% đến 97,0% ý kiến bình chọn trực tiếp và 62,1% ý kiến được hỏi trên mạng Internet chọn hoa Sen là Quốc hoa Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lấy ý kiến góp ý Đề án Quốc hoa Việt Nam của các Ban, Bộ, các cơ quan Trung ương và một s địa phương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, y ban nhân dân các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nng và y ban nhân dân tỉnh Nghệ An (Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Ý kiến của các Ban, Bộ, cơ quan và địa phương trên đều nhất trí về: Nội dung cơ bản của Đ án; sự cần thiết có Quốc hoa Việt Nam, và đề xuất hoa Sen là Quốc hoa Việt Nam.

Ngày 07 tháng 5 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 85/TTr-BVHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đ án Quốc hoa Việt Nam và kèm theo Tờ trình gồm có Đề án Quốc hoa Việt Nam (Gm cả phần Phụ lục Đ án); tng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến của các Ban, Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương góp ý cho Đ án Quốc hoa Việt Nam và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án Quốc hoa Việt Nam,

Kết quả nghiên cứu về khoa học, thực tiễn, điều tra dư luận xã hội và nhân dân cho thấy hiện nay Việt Nam cần thiết và đủ điều kiện để lựa chọn, tôn vinh và công nhận hoa Sen là Quốc hoa của Việt Nam. Việc công bố tôn vinh hoa Sen là Quốc hoa Việt Nam góp phần động viên tinh thần và lòng tự hào dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam, giới thiệu quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đ án “Quốc hoa Việt Nam và giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố Quốc hoa Việt Nam”./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng;

- Lưu: VT, MTNATL (02), DD.15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác