2671/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Thế giới EXPO 2010-Thượng Hải, Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1867/VPCP-QHQT ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc tham dự triển lãm quốc tế tại Thượng Hải; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Thế giới EXPO 2010-Thượng Hải, Trung Quốc, gồm các thành viên sau:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng, Trưởng ban;

2. Ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Phó Trưởng ban;

3. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên;

4. Ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên;

5. Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên;

6. Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Ủy viên;

7. Bà Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Trung Nhật, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Thành Vượng, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch Tổng cục Du lịch, Ủy viên;

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức:

1. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức triển khai thành công Triển lãm Thế giới Expo-2010 Thượng Hải, Trung Quốc.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp hàng năm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo dự toán được duyệt.

Điều 3. Ban Tổ chức Triển lãm Thế giới EXPO -2010 Thượng Hải , Trung Quốc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, TCCB.2, MP20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác