2674/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc gửi phim tham dự 04 Liên hoan phim quốc tế

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám dốc Hãng phim Truyện I, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Hãng phim Truyện I gửi bộ phim "Chơi vơi", tác phẩm hợp tác giữa Hãng phim Truyện I và các hãng điện ảnh trong và ngoài nước, sản xuất năm 2009 tham dự 04 Liên hoan phim quốc tế sau:

1) Liên hoan phim Venice lần thứ 66, tổ chức tại Thành phố Venice (Italia) từ ngày 02/9 đến ngày 12/9/2009.

2) Liên hoan phim Toronto lần thứ 34 tổ chức tại Thành phố Toronto (Canada) từ ngày 10/9 đến ngày 19/9/2009.

3) Liên hoan phim quốc tế Bangkok tổ chức tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan) từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2009.

4) Liên hoan phim quốc tế Vancouver lần thứ 28 tổ chức tại Thành phố Vancounver (Canada) từ ngày 01/10 đến 16/10/2009.

Điều 2. Kính phí: Ban Tổ chức liên hoan phim và Hãng phát hành phim "Chơi vơi, đài thọ toàn bộ chi phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Hãng phim Truyện I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng  (để báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT,(1), TQT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác