2675/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đúc và gửi tượng Bác Hồ trưng bày tại Mianma

QUYẾT ĐỊNH  VỀ VIỆC ĐÚC VÀ GỬI TƯỢNG BÁC HỒ TRƯNG BÀY TẠI MIANMA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh chủ trì triển khai việc đúc 01 tượng Bác Hồ, kích cỡ nhỏ, cao 30cm để trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia, Thủ đô Yangon, Mianma nằm trong đề án "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam".

Điều 2. Kinh phí: Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu toàn bộ chi phí cho việc đúc và gửi tượng cho Đại sứ quán Việt Nam tại Mianma (từ nguồn kinh phí không thường xuyên của Bảo tàng năm 2009).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

-Lưu: VT, HTQT (1), TQT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác