2675/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ TÀI CHÍNH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức trưng bày không gian triển lãm “Việt Nam và ASEAN” và chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm Ngày ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
- Thời gian: ngày 7 tháng 8 năm 2010

- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều 2. Kinh phí:

- Các chi phí bao gồm: Chi phí tổ chức biểu diễn, thiết kế và in tờ rơi giới thiệu chương trình, trang trí sân khấu, hoa, thiết kế, thi công và trưng bày triển lãm; chi phí xây dựng chương trình, luyện tập, tổng duyệt và tổ chức biểu diễn trích từ nguồn kinh phí của Bộ cấp thực hiện các hoạt động của ASEAN năm 2010 do Cục Hợp tác quốc tế quản lý;

- Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội cung cấp địa điểm tổ chức;

- Bộ Ngoại giao đảm nhiệm nội dung các hoạt động và chi phí tổ chức tiệc chiêu đãi sau buổi biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT, THV.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác