2676/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình CNN Châu Á

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢNG BÁ DU LỊCH VIỆT NAM TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH CNN CHÂU Á

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hơp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1674/VPCP- KTTH ngày 18 tháng 3 năm 2009 về việc xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hơp tác quốc tế chủ trì thực hiện quảng bá du lịch Việt nam trên kênh truyền hình CNN Châu Á.

Thời gian: từ tháng 9 đến tháng 12 (03 tháng).

Điều 2. Kinh phí:

Toàn bộ chi phí bao gồm đón đoàn làm phim vào Việt Nam thực hiện phim quảng cáo và chi phí phát sóng trên kênh truyền hình CNN được chi từ nguồn kinh phí Chính phủ cấp cho Quỹ Xúc tiến đâu tư, thương mại và du lịch 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp);

 - Lưu: VT, HTQT, NPL 8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác