2676/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2676/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2013 Về việc thực hiện biên soạn, in và phát hành kết quả Điều tra thực trạng bạo lực gia đình, đề xuất giải pháp có tính đột phá

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 1 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc nghiệm thu kết quả điều tra “Thực trạng bạo lực gia đình, đề xuất giải pháp có tính đột phá nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình trong năm 2012 và giai đoạn 2012-2016”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định biên soạn in và phát hành kết quả điều tra thực trạng bạo lực gia đình, đề xuất giải pháp có tính đột phá giai đoạn 2012-2016.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn, in ấn và phát hành kết quả điều tra.

Điều 3. Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, GĐ Nhật (10)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác