2677/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVH Dân tộc-Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Điều chỉnh việc sản xuất loại hình ấn phẩm văn hóa, thông tin năm 2011

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 674/TT- SVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc đề nghị cho phép tỉnh Điện Biên được điều chỉnh việc sản xuất loại hình ấn phẩm văn hóa, thông tin năm 2011 cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể của địa phương; Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Đồng ý điều chỉnh việc triển khai thực hiện chương trình sản xuất và cấp phát ấn phẩm văn hóa, thông tin phù hợp cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và vùng dân tộc thiểu số, xã thuộc 62 huyện nghèo năm 2011 từ các loại hình: sách, tranh ảnh, tờ gấp, đĩa tiếng, đĩa hình sang sản xuất 2 loại hình: đĩa tiếng và đĩa hình phục vụ tại địa phương.

- Cần có các biện pháp tăng cường công tác quản lý, đưa thông tin để tuyên truyền phục vụ đồng bào các dân tộc tại địa phương, cấp phát ấn phẩm văn hóa theo đúng đối tượng, đơn vị được hưởng lợi./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, VHDT, Nh.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác