2677/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Phê duyệt lạch bản Chương trình nghệ thuật "Giai điệu Mùa Thu" Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình nghệ thuật "Giai điệu Mùa Thu” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vào tháng 8 năm 2015 tại Sân vận động Quốc gia - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kịch bản Chương trình "Giai điệu Mùa Thu" Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia - Khu Liên hiệp Thể thao Quốc gia.
Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, tác giả kịch bản, đơn vị dàn dựng có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Tổ chức, đảm bảo Chương trình được thành công.
Điều 3. Kinh phí xây dựng kịch bản chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2) Thg.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác