2679/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc lập DA bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích đền Đông Cuông, tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Phúc đáp Công văn số 1369/UBND-XD ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị cho phép lập Dự án và bố trí kinh phí thực hiện bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Chấn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Về lập Dự án bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích đền Đông Cuông, ngày 29 tháng 10 năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3721/BVHTTDL-DSVH đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra hiện trạng di tích nếu thấy xuống cấp thì cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Dự án và huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp để tu bổ di tích theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lập Dự án bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích đền Đông Cuông./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL, tỉnh Yên Bái;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác