2679/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ Triển lãm 40 năm Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT PHỤC VỤ TRIỂN LÃM 40 NĂM NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 2340/TB-BVHTTDL ngày 20/7/2009 về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Vặn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm - Hội chợ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2009;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghệ thuật Trung ương và các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ "Triển lãm 40 năm Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" từ ngày 29/8 đến 02/9/2009 tại Hà Nội theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

Điều 2. Về kinh phí:

- Các đơn vị nghệ thuật Trung ương tham gia thực hiện các chương trình nghệ thuật lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp tự cân đối của đơn vị.

- Các đơn vị ngoài công lập tham gia thực hiện các chương trình nghệ thuật lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2009 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như điều 3;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

 - Lưu: VT, CNTBD, Thg.12

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác