267/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 267/BVHTTDL-DSVH ngày 27 tháng 01 năm 2014 Về việc lập hồ sơ tái đề cử Quần thể Di tích Huế đề nghị Unesco công nhận bổ sung tiêu chí trị nổi bật toàn cầu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 6907/UBND-VH ngày 23/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế đề nghị có ý kiến về việc lập hồ sơ tái đề cử Quần thể Di tích Huế trình Ủy ban Di sản thế giới. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Đoạn 166 Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới nêu: “Nếu một Quốc gia thành viên muốn di sản của mình được công nhận theo các tiêu chí bổ sung, giảm bớt hoặc khác với các tiêu chí trước đó, Quốc gia này cần gửi yêu cầu dưới hình thức một hồ sơ đề cử mới”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ trương lập hồ sơ tái đề cử Quần thể Di tích Huế nhằm tiếp tục khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích Huế nhằm tiếp tục khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể Di tích Huế. Tuy nhiên, việc xây dựng hồ sơ đề cử mới cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Bên cạnh việc bổ sung tiêu chí (iii) cần nghiên cứu mở rộng phạm vi di sản nhằm bao gồm cảnh quan văn hóa liên quan đến không gian của các di tích và cụm di tích chính yếu; và bổ sung những di tích khác có liên quan đến Quần thể di tích chính yếu và bổ sung những di tích khác có liên quan đến Quần thể Di tích Huế chưa được đưa vào Hồ sơ để cử trước đây, như nêu trong các Quyết định số 33COM 7B.85 (năm 2009) và số 35COM 7B.81 ( năm 2011) của UB Di sản thế giới, cũng như trong Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể Di tích Huế đã được gửi tới Trung tâm Di sản thế giới Unesco.

- Hồ sơ đề cử cần được hoàn thiện và gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi tới Trung tâm Di sản thế giới Unesco đề nghị công nhận bổ sung tiêu chí, theo quy định tại Điều 31 Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Trung tâm BTDT Cố đô Huế;

-Sở VHTTDL tỉnh Thừa thiên Huế

-Lưu: VT, DSVH, NVC.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác