267/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc chụp ảnh và quay phim hoạt hình Chiến binh cuối cùng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Sáng tạo TV (CREA-TV) cung cấp dịch vụ chụp hình và quay phim hoạt hình cho bộ phim Chiến binh cuối cùng (tên tiếng Anh: The last airbender) của Hãng Paramount Pictures (Mỹ) theo kịch bản đã được duyệt tại Giám định kịch bản số 288/GDKB ngày 1 tháng 7 năm 2009 của Cục Điện ảnh, dưới sự giám sát cảnh quay của Cục A25 - Bộ Công an.

Thời gian: ngày 20 tháng 1 đến 30 tháng 5 năm 2010

- Địa điểm: Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Năng và Khánh Hòa.

Điều 2. Mọi vật liệu chụp hình, ghi hình và ghi tiếng chỉ được xuất khỏi Việt Nam sau khi được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 24571QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 8 tháng 7 năm 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp lác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Công ty TNHH Sáng tạo TV (CREA-TV) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Bộ trưởng (để báo cáo);

-Bộ Công an (Cục A25);

-Sở VHTTDL: Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội,

Hải Phòng. Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, 
Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Khánh Hòa;

-Lưu: VT. HTQT. THV 15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác