2680/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm “Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam”(giai đoạn 2009-2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam (giai đoạn 2009-2010) và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam (giai đoạn 2011-2013).

- Thời gian tổ chức: Tháng 9 năm 2011

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2011.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 726/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VHCS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác