2681/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng hồ sơ ứng cử quốc gia “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” đề nghị UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001-QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009-QH12, ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Văn bản số 2496/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 04 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý cho lập Hồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” trình tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Viện Âm nhạc (thuộc Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nghệ thuật Đờn ca tài tử và các cơ quan liên quan xây dựng Hồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” trình UNESCO ghi vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điều 2. Kinh phí lập Hồ sơ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Nghệ thuật Đờn ca tài tử cấp.

Điều 3. Cục Di sản văn hóa và Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị có tên ở Điều 1 trong việc xây dựng Hồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca tài tử”.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Âm nhạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-    Như điều 4;

-    Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;

-    TT Trần Chiến Thắng;

-    TT Lê Tiến Thọ;

-    UBND tỉnh/ thành có tên trong Điều 4;

-    Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam;

-    Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;   

-    Cục Hợp tác quốc tế;

-    Lưu: VT, DSVH (2), PCQ 55.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác