2682/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại


BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Văn bản số 2496/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Hồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” trình tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Cục trưởng Cục Di sản văn hoá,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Hồ sơ “ Nghệ thuật Đờn ca tài tử” đề nghị UNESCO đưa và Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo chất lượng Hồ sơ theo quy chuẩn của UNESCO và đúng tiến độ.
Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Nghệ thuật Đờn ca tài tử xem xét phê duyệt dự toán và bố trí kinh phí xây dựng Hồ sơ từ ngân sách địa phương.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Ninh thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-    Như điều 4;
-    Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
-    TT Trần Chiến Thắng;
-    TT Lê Tiến Thọ;
-    UBND tỉnh/ thành có tên trong Điều 4;
-    Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;   
-    Cục Hợp tác quốc tế;
-    Lưu: VT, DSVH (2), NTTT 50. 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác