2683/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2683/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2013 Về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5154/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính”.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Kinh phí thực hiện: Được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 và năm 2014

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP(KSTTHC)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác