2683/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2015) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Hướng dẫn số 1814/HD-BVN ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015);
Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 8 năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước, (28/8/1945 - 28/8/2015);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban;
2. Phùng Huy cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, thành viên;
3. Phùng Minh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, thành viên;
4. Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
5. Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
6. Trần Minh Thành, Phó trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
7. Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
8. Đặng Phương Nga, Phó trưởng phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
9. Mai Đức Hán, Phó trưởng phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
10. Lê Thanh Hòa, Chuyên viên phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
11. Bà Lê Thủy Ngà, Tổ trưởng tổ cải cách hành chính, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
12. Bà Lỗ Thị Hồng Phương, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên;
13. Bà Nguvễn Quỳnh Anh, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên.
Thời gian và địa điểm: 01 ngày, ngày 21 tháng 8 năm 2015.
- Lễ Kỷ niệm và Hội thảo chuyên đề: Hội trường C6, tra sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 51, Ngô Quyền quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Gặp mặt: Phòng họp A1, trụ sở Bộ.
Điều 2. Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp không thường xuyên của Vụ Tổ chức cán bộ cấp qua Văn phòng Bộ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điu 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, TCCB, FN10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác