2684/QĐ-BVHTTDL,

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức cho ban nhạc Westlife (Ai len) biểu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Truyền thông An Thuận và Công ty Cổ phần Truyền thông Alatca đón và tổ chức chương trình biểu diễn cho ban nhạc Westlife (Ai len) tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (Mỹ Đình) Hà Nội.

Thời gian: Ngày 01 tháng 10 năm 2011.

Điều 2. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn quản lý, hướng dẫn Công ty TNHH Truyền thông An Thuận và Công ty Cổ phần Truyền thông Alatca tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Kinh phí: Công ty TNHH Truyền thông An Thuận và Công ty Cổ

phần Truyền thông Alatca đài thọ mọi kinh phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông An Thuận và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông Alatca và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Công An (TCANI, TCANI);

- UBND TP Hà Nội

- Sở VHTTDL Hà Nội;

- Lưu: VT, HTQT. VH (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác