2684/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2684/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2013 Về việc tổ chức trưng bày ảnh phục vụ Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 2798/BVHTTDL-VP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuẩn bị hình ảnh trưng bày phục vụ Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh giới thiệu các hoạt động văn hóa trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, tại Hà Nội.

Thời gian: Ngày 08 tháng 8 năm 2013.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong-Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác