2686/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới” Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 279-KH/BTGTW ngày 16 tháng 8 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Văn hoá - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và các đơn vị có liên quan tổ chức biểu diễn Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới” Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tối ngày 30/8/2014 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:
- Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản, dự toán kinh phí; là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật, tăng cường thiết bị âm thanh, ánh sáng; tập hợp, bố trí nghệ sĩ, diễn viên; tổ chức dàn dựng, luyện tập, tổng duyệt và phối họp với Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị liên quan đạo diễn thực hiện Chương trình.
- Văn phòng Bộ soạn thảo các văn bản liên quan, giấy mời đại biểu và tổ chức mời, đón tiếp, lễ tân phục vụ Chương trình.
- Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội chuẩn bị địa điểm, phòng tiếp khách, lễ tân phục vụ, hoa tặng nghệ sĩ, diễn viên trong Chương trình.
- Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện video clip minh hoạ cho Chương trình.
- Đề nghị Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp, tuyên truyền, quảng bá trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
- Đề nghị Vụ Văn hoá - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Chương trình và phối hợp đón tiếp, tổ chức các hoạt động trong Chương trình.
Điều 3. Về kinh phí thực hiện
- Kinh phí của Văn phòng Trung ương Đảng;
- Kinh phí của Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ngân sách sự nghiệp năm 2014 của Văn phòng Bộ;
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trường (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, VP, THTT, NHH.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác