2688/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Xây dựng "Đề án đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế"

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xây dựng Đề án làm định hướng chiến lược cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế.

1.2. Yêu cầu:

- Chuẩn bị kỹ nội dung, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực và kịp thời gian.

- Hướng việc xây dựng Đề án vào việc phản ánh và phân tích thực trạng trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ ngành Thể dục thể thao, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân của nó; đồng thời xác định rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức quốc tế.

Thông qua xây dựng Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cả nước, các hội, liên đoàn, các đơn vị sự nghiệp nắm được nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Thể dục thể thao, nâng cao năng lực đào tạo về ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia điều hành bộ máy của các tổ chức thể thao quốc tế.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Thể dục thể thao. Thông qua đó nhằm đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia điều hành bộ máy của các tổ chức thể thao quốc tế trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu và toàn diện.

2. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN TRIỂN KHAI

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các ủy viên Ban Sọạn thảo

và Tổ Biên tập (để thực hiện);

- Văn phòng, Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Lưu: VT, ĐT (2), QC 60.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác