2689/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật "Giai điệu Mùa Thu" Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình nghệ thuật "Giai điệu Mùa Thu” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vào tháng 8 năm 2015 tại Sân vận động Quốc gia - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật "Giai điệu Mùa Thu” vào tháng 8 năm 2015 tại Sân vận động Quốc gia - Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, gồm:
1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban;
2. Ông Ngô Hoàng Quân - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Bà Nguyễn Vĩnh Quyên - Phó Giám đốc Kênh Truyền hình Quốc hội - Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Đức Trịnh - Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Phó trưởng ban;
5. Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Thường trực - Trung tâm truyền hình báo Nhân Dân - Phó trưởng ban;
6. Ông Trần Đức Thành - Giám đốc Kênh Truyền hình VOV - Đài Tiếag nói Việt Nam - Phó trưởng ban;
7. Ông Phạm Xuân Thâu - Phó Ban Tuyên giáo Hội Cựu Chiến binh - Ủy viên;
8. Bà Nguyễn Thi Minh Hương - Ủy viên Đoàn chủ tich - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ủy viên;
9. Ông Lê Quang Tự Do - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên;
11. Ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội- Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
13. Ông Trinh Ngọc Chung - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
14. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lích - Ủy viên;
15. Bà Phan Linh Chi- Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
16. Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam - Ủy viên;
17. Ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu liên hợp Thể thao quốc gia - Ủy viên;
18. Ông Hà Quốc Minh - Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật - Ủy viên;
19. Ông Nguyễn Minh Thông - Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
20. Ông Đỗ Xuân Thành - Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
21. Bà Trần Thị Bích Hòa - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế toán, Tài chính Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên.
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức tập luyện và thực hiện chương trình nghệ thuật “Giai điệu Mùa Thu” theo kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ,
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, NTBD(2) Thg.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác