269 /TB-VP

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG -Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái về việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 19 tháng 8 năm 2010, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng có ý kiến chỉ đạo:

1. Xây dựng nông thôn mới là Chương trình lớn được Đảng và Chính phủ quan tâm tập trung chỉ đạo. Đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức quán triệt, có ý thức hoàn thành nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao.  

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:      

a. Giao Cục Văn hóa cơ sở:

- Trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành Quyết định quy định về tiêu chí, quy chuẩn nhà văn hóa thôn, sân thể thao thôn trước 25 tháng 8 năm 2010;

- Chủ trì xây dựng, lấy ý kiến các đơn vị liên quan dự thảo Thông tư quy định về tiêu chí, quy chuẩn nhà văn hóa thôn, sân thể thao thôn sớm trình Bộ trưởng ký ban hành theo đúng quy trình; 

- Tổng hợp, thực hiện Báo cáo hàng tháng của Bộ về việc triển khai xây dựng mô hình xã điểm nông thôn mới (11 xã điểm) báo cáo Ban Bí thư vào ngày 25 hằng tháng;

- Đề xuất Lãnh đạo Bộ về nâng cao chất lượng mô hình hoạt động của Trung tâm văn hoá-thể thao các cấp, trước mắt tập trung nâng cao chất lượng mô hình hoạt động Nhà văn hoá cấp xã, cấp thôn;

- Chủ trì, chuẩn bị tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BVHTT-UBTDTT ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn trong tháng 10 năm 2010.

b. Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Dự thảo công văn của Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị hướng dẫn nguồn kinh phí xây dựng nhà văn hóa xã của 11 xã điểm, chậm nhất vào ngày 23 tháng 8 năm 2010;

- Dự toán nguồn kinh phí hàng năm của Bộ triển khai Chương trình nông thôn mới theo hướng đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (đã được hướng dẫn tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ);

- Xây dựng định mức kinh phí của nhà văn hoá-sân thể thao xã, thôn đạt chuẩn khu vực đồng bằng và miền núi;

- Xây dựng văn bản hướng dẫn địa phương về xử lý nhà văn hoá-sân thể thao xã, thôn chưa đạt chuẩn.

c. Các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung lĩnh vực phụ trách tại buổi họp Ban Điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trong Tuần 35 (từ 23-28 tháng 8 năm 2010).

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

                                                                                 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị: TCTDTT, VHCS, VP, KHTC,

  DSVH, TV, GĐ, VHDT;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác