2690/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2690/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 2013 Về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Đại hội thể dục, thể thao vùng đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V-2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ;

Xét đề nghị của Quyền Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức “Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Đại hội thể dục, thể thao vùng đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V-2013”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Quyền Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CQĐD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác