2693/QĐ-BVHTTDL

KT BT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình tổ chức Hội nghị nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình vào quý 4 năm 2011.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị lấy từ nguồn sự nghiệp gia đình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái
- Lưu: VT, GĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác