2695/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn chuyên gia Australia sang Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đón đoàn 02 chuyên gia Học viện Nghệ thuật Quốc gia Australia sang Việt Nam tập huấn cho học viên của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.
Thời gian: từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2016
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Australia chi trả vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, bảo hiểm cho đoàn.
- Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam chi trả chi phí ăn, ở, đi lại, lương cho chuyên gia và một số chi phí khác cho đoàn (trích từ nguồn kinh phí hoạt động Sự nghiệp năm 2016 của Trường).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LMĐ.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác