2696/QĐ-B VHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Cục Di sản văn hóa đón đoàn cán bộ Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quôc (05 người) sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm chia sẻ một số kinh nghiệm chuyên môn đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc về trao đổi và họp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa, thời gian từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 8 năm 2016.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Hàn Quốc chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế, bảo hiểm;
- Cục Di sản văn hóa chịu chi phí : ăn, ở, đi lại nội địa, phiên dịch, mời cơm, lễ tân, tặng phẩm, Ghi phí tổ chức chương trình tham quan và xem biểu diễn nghệ thuật (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Di sản văn hóa).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác