2696/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc tổ chức sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2010), 35 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010) và 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010)


BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL, ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2009;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2010), 35 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010) và 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010)

Điều 2. Kinh phí giải thưởng và tổ chức trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

-Lưu: VT,VHCS (02) NB.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác