2697/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng sơ tuyển thí nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2009

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG SƠ TUYỂN THÍ NÂNG NGẠCH NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH, KỸ SƯ CHÍNH NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức;

Căn cứ Công văn số 1 429/BKHCN-TCCB ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm:

1. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Phúc Thảnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Bùi Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Ủy viên;

4. Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

kiêm thư ký Hội đồng

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ căn cứ vào đối tượng, điều kiện dự thi quy định tại Thông tư số số 07/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức và Công văn số 1429/BKHCN-TCCB ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2009 để tổ chức xét duyệt sơ tuyển, cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch nghiên viên chính và kỹ sư chính năm 2009.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

Lưu: VT, Vụ TCCB, ĐS9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác