2698/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Cho phép tổ chức cuộc thi “ Hoa hậu Trái đất 2010”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo “Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp”;

Căn cứ công văn số 5280/VPCP-KGVX ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý cho tỉnh Khánh Hoà tổ chức cuộc thi “ Hoa hậu Trái đất 2010”;

Xét công văn số 620/UBND-VX ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà và công văn số 45/CV-CPTN ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên về việc đề nghị cho phép tổ chức cuộc thi “ Hoa hậu Trái đất 2010”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đăng cai tổ chức cuộc thi “ Hoa hậu Trái đất 2010”.

-  Thời gian: từ ngày 05/8/2010 đến ngày 30/12/2010.

-  Địa điểm tổ chức vòng chung kết: thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điều 2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên có trách nhiệm:

- Tổ chức cuộc thi theo đúng quy định của “Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp” ban hành kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề án cuộc thi đã được phê duyệt. Mọi sự thay đổi trong đề án cuộc thi, đơn vị tổ chức phải có văn bản báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Trước vòng thi chung kết 15 ngày làm việc, Đơn vị tổ chức gửi danh sách thí sinh của các quốc gia tham dự cuộc thi về Cục Nghệ thuật biểu diễn để theo dõi.

- Xây dựng kịch bản đêm chung kết theo Đề án cuộc thi đã quy định và thực hiện nghiêm túc “ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”, đã ban hành kèm theo Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ( nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, NTBD, MT (12)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác