2699/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v gửi kết quả Đề án “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hạn chế tiêu cực trong việc đốt vàng mã, đồ mã tại di tích đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
 
Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội; năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hạn chế tiêu cực trong việc đốt vàng mã, đồ mã (qua trường hợp đốt vàng mã, đồ mã tại di tích đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh)”. Đến nay, Đề án đã hoàn thành và được Hội đồng nghiệm thu đề án khoa học nghiệm thu, đánh giá cao kết quả nghiên cứu cũng như tính khả thi của Đề án trong việc ứng dụng vào thực tiễn tại di tích, lễ hội đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh.
Để tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi kết quả “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hạn chế tiêu cực trong việc đốt vàng mã, đồ mã (qua trường hợp đốt vàng mã, đồ mã tại di tích đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh)” để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ứng dụng thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý và tổ chức lễ hội tại di tích, lễ hội đền Bà Chúa Kho và công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh (kèm theo báo cáo tổng hợp đề án)
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
-Viện VHNTQGVN;
-S VHTTDL Bắc Ninh;
- Lưu: VT. VHCS (5), DK (20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác