269/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép đón nhóm, làm phim Hàn Quốc vào quay đoạn phim quảng cáo sản phẩm bánh ngọt "Lotte Pie"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QD-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để Công ty TNHH truyền thông Sáng tạo Đông Nam Á đón nhóm làm phim Hàn Quốc 06 người vào Việt Nam thực hiện quay đoạn phim quảng cáo sản phẩm bánh ngọt "Lotte Pie" theo đúng nội dung kịch bản đã được duyệt dưới sự hướng dẫn và giám sát cảnh quay của Cục A25 Bộ Công an.

- Thời gian: Từ ngày 20 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 năm 2010

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng của đoạn phim trên chỉ được xuất khỏi Việt Nam để làm hậu kỳ sau khi đã được các cơ quan chức năng Việt Nam xem xét và cho phép.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Công ty TNHH Sáng tạo Đông Nam Á chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ Công an (Cục A25; Cục A18);

-Sở VHTTDL, Tp Hồ Chí Minh

-Lưu: VTHTQT, THV.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác