2700/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v góp ý dự thảo Đề án tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3881/UBND- KGVX ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đề nghị góp ý dự thảo Đề án tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Tại Công văn số 780-CV/VPTW ngày 23 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc tổ chức một số ngày kỷ niệm trong năm 2016. Trong đó có nội dung chỉ đạo kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến ở quy mô cấp quốc gia. Đề nghị Thành phố Hà Nội báo cáo Ban Bí thư Đề án tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).
2. Đề nghị trong Đề án có quy định hướng dẫn về kinh phí thực hiện. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Các nhiệm vụ: trưng bày triển lãm tranh cổ động; tổ chức Tuần phim tuyên truyền kỷ niệm đã nằm trong Kế hoạch ngân sách năm 2016 của Bộ.
- Các nhiệm vụ: Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm (tối ngày 18 tháng 12 năm 2016); sản xuất bộ phim tư liệu không nằm trong Kế hoạch ngân sách năm 2016 của Bộ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thực hiện theo nguồn kinh phí năm 2016 do Trung ương cấp bố sung theo dự toán được duyệt.
3. Một số ý kiến góp ý cụ thể:
a) Tại phần “A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦƯ’. Đề nghị bổ sung đối tượng được tuyên truyền là “cán bộ đảng viên, chiến sỹ và nhân dân cả nước” chứ không chi riêng “Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô”.
b) Đề nghị cân nhắc việc mời đại biểu khách quốc tể (bao gồm cả cơ quan báo chí nước ngoài).
c) Đề nghị xác định địa điểm tổng duyệt Lễ kỷ niệm cho thống nhất với điểm tổ chức Lễ kỷ niệm./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác